PRIVACYREGLEMENT

Om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen, ontkomen we er niet aan om (persoons)gegevens te verwerken. Natuurlijk gaan wij hier vertrouwelijk mee om. Dit privacyreglement verduidelijkt de aard, de omvang en het doel van de verwerking van persoonsgegevens (hierna “gegevens” genoemd) in het kader van onze dienstverlening. Met betrekking tot de gebruikte termen, zoals “verwerking” of “verantwoordelijke”, verwijzen wij naar de definities in artikel 4 van de DSGVO (EU Datenschutz-Grundverordnung: Duitse Wet Bescherming Persoonsgegevens).

Verantwoordelijke

Josien van der Stelt-Boekhoven
RELOCATIONWORKX – Coaching, Sparring, Support
Römerstraße 37
61352 Bad Homburg v.d.Höhe
Duitsland

Contact: info@relocationworkx.de

Disclaimer:https://www.relocationworkx.de/impressum?lang=nl

Wij zijn niet verplicht een toezichthouder voor gegevensbescherming aan te stellen.

 

Soort gegevens
  • NAW-gegevens (bijv. namen en adressen).
  • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
  • Inhoudelijke gegevens (bijv. tekstinvoer, foto’s, video’s).
  • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud).
  • Meta/communicatiegegevens (bijv. IP-adressen).

 

Betrokkenen

Bezoekers en gebruikers van de website (hierna “gebruikers” genoemd).

 

Doel van de verwerking
  • Het aanbieden van deze website, de functies en inhoud ervan.
  • Beantwoorden van contactaanvragen en communiceren met gebruikers.
  • Veiligheidsmaatregelen en eventuele wettelijke verplichtingen na te komen.
  • Verbeteren van de website en marketing.

 

Gebruikte termen

“persoonsgegevens”: elke informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “gebruiker” genoemd); een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel (bv. een cookie) of een of meer specifieke kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon tot uitdrukking brengen, wordt als identificeerbaar beschouwd.

“verwerking”: elke bewerking die wordt uitgevoerd met of zonder behulp van geautomatiseerde processen of een geheel van bewerkingen die persoonsgegevens omvatten. De term is breed en omvat vrijwel elke verwerking van gegevens.

“pseudonimisering”: de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegeschreven.

“profilering”: elke geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens in de vorm van het gebruik van deze gegevens om bepaalde eigenschappen of bewegingen van een natuurlijke persoon te kunnen analyseren of te voorspellen.

“verantwoordelijke”: elke natuurlijke of rechtspersoon, dienst of overheidsinstantie, die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

“verwerker”: een natuurlijke of rechtspersoon, dienst of overheidsinstantie, die namens de verantwoordelijke de persoonsgegevens verwerkt.

 

Toepasselijke rechtsgrondslagen

In overeenstemming met art. 13 DSGVO informeren wij u over de rechtsgrond van onze gegevensverwerking. Voor gebruikers uit het toepassingsgebied van de DSGVO, d.w.z. EU en EEG, geldt het volgende, voor zover de rechtsgrondslag niet al in het privacyreglement wordt vermeld:
De rechtsgrondslag voor het verkrijgen van toestemming is artikel 6, lid 1, onder a), en artikel 7 DSGVO;
De wettelijke basis voor de verwerking voor de uitvoering van onze diensten en de uitvoering van contractuele maatregelen en de beantwoording van aanvragen is art. 6 lid 1 sub b DSGVO;
De wettelijke basis voor de verwerking voor de nakoming van onze wettelijke verplichtingen is art. 6 lid 1 lit. c DSGVO;
Art. 6, lid 1, onder d) DSGVO dient als rechtsgrond voor het geval dat vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk maken.
De wettelijke basis voor de verwerking ter bescherming van onze legitieme belangen is geregeld in artikel 6, lid 1, onder f) DSGVO; 
De verwerking van gegevens voor andere doeleinden dan die waarvoor zij zijn verzameld, is geregeld in artikel 6, lid 4, van het DSGVO; 
De verwerking van bijzondere categorieën van gegevens (op grond van artikel 9, lid 1, DSGVO) valt onder de bepalingen van artikel 9, lid 2, DSGVO.  

 

Beveiliging

Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften, voor zover mogelijk rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, de aard, omvang en omstandigheden, als ook het doel van de verwerking teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico.

De maatregelen zijn gericht op het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door controle op toegang, invoer, verstrekking, beveiliging en de scheiding van gegevens. Daarnaast hebben we procedures vastgesteld om de uitoefening van de betrokken rechten, het verwijderen van gegevens en het reageren op gegevensinbreuken te waarborgen. Bovendien houden wij bij de selectie van hard- en software rekening met de bescherming van persoonlijke gegevens.

 

Samenwerking met derden

Voor zover wij in het kader van onze overeenkomst gegevens aan andere personen en ondernemingen verstrekken, gebeurt dit alleen op basis van een wettelijke toestemming, de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker, een wettelijke verplichting, of op basis van onze gerechtvaardigde belangen (bijv. bij het gebruik van toezichthouders, webhosts enz.). 

Indien wij de verwerking van gegevens door derden laten uitvoeren op basis van een zogenaamde “orderverwerkingsovereenkomst”, dan gebeurt dit op basis van art. 28 DSGVO.

 

Overdrachten naar derde landen

Indien wij gegevens in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of de Zwitserse Bondsstaat) verwerken of indien dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of het verstrekken van gegevens aan andere personen of bedrijven, gebeurt dit alleen op basis van uw toestemming, een wettelijke verplichting of op basis van onze rechtmatige belangen. (Art. 44 bis 49 DSGVO, Informationsseite der EU-Kommission).

 

Rechten van gebruikers

U heeft het recht om, overeenkomstig de wet, te vragen of uw gegevens worden verwerkt, wat de inhoud van deze gegevens is en een kopie daarvan te ontvangen.

U heeft het recht om, overeenkomstig de wet, te vragen dat de gegevens die u betreffen, worden aangevuld of dat de onjuiste gegevens die u betreffen, worden gecorrigeerd.

U heeft het recht om, overeenkomst de wet, te eisen dat de betreffende gegevens onmiddellijk worden verwijderd of, als alternatief, dat de verwerking van de gegevens wordt beperkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

U heeft het recht om, overeenkomstig de wet, inzicht te verkrijgen in uw gegevens die u ons ter beschikking heeft gesteld en te verlangen, dat deze aan derden worden doorgegeven 

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Recht tot herroepen

U heeft het recht om de toestemming die u heeft gegeven in te trekken.

Recht van bezwaar

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de toekomstige verwerking van uw gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In het bijzonder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens met het oog op direct marketing.

 

Cookies en het recht om bezwaar te maken tegen direct marketing

“Cookies” zijn kleine bestanden die op de computer van de gebruiker worden geplaatst. In de cookies kunnen verschillende gegevens worden opgeslagen. Een cookie wordt voornamelijk gebruikt om informatie op te slaan over een gebruiker (of het apparaat waarop de cookie wordt opgeslagen) tijdens of na het bezoek van de gebruiker aan een website.
Tijdelijke cookies (“session cookies”) zijn cookies die worden verwijderd nadat een gebruiker een website heeft verlaten en zijn browser heeft afgesloten. De inhoud van een winkelwagentje in een online shop of een inlogstatus kan bijvoorbeeld in een dergelijke cookie worden opgeslagen.
Permanente cookies (“persistent cookies”) zijn cookies, die ook na sluiting van de browser opgeslagen blijven. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen als gebruikers deze na enkele dagen bezoeken. In dergelijke cookies kunnen ook de interesses van gebruikers worden opgeslagen. Deze worden gebruikt voor het meten van het bereik van de website of marketingdoeleinden. Cookies van derden (“third-party-cookies”) zijn cookies die worden aangeboden door andere aanbieders dan de website verantwoordelijke (als het alleen de cookies van deze laatste zijn, worden ze “first-party-cookies” genoemd).


Wij kunnen tijdelijke en permanente cookies gebruiken en leggen dit in het kader van dit privacyreglement uit.

Als wij de gebruiker vragen om toestemming te geven voor het gebruik van cookies (bijvoorbeeld in het kader van een cookie toestemming), dan is de wettelijke basis voor deze verwerking art. 6 lid 1 letter a. DSGVO.
Voor het overige worden, overeenkomstig dit privacyreglement, de persoonlijke cookies van gebruikers verwerkt op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. het belang van analyse en het verbeteren van deze website in de zin van art. 6, lid 1, onder f DSGVO) of indien het gebruik van cookies noodzakelijk is voor het kunnen uitvoeren van de overeenkomst, in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b). DSGVO dan wel voor de uitvoering in het kader van het algemeen belang of bij de uitoefening van het openbaar gezag, overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder e). DSGVO.

Als gebruikers niet willen dat cookies op hun computer worden geplaatst, wordt hen gevraagd om de desbetreffende optie in de systeeminstellingen van hun browser te deactiveren. Opgeslagen cookies kunnen worden verwijderd in de systeeminstellingen van de browser. De uitsluiting van cookies kan leiden tot functionele beperkingen van websites.

Een algemeen bezwaar tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kan voor een groot aantal diensten, met name in het geval van tracking, via de Amerikaanse website http://www.aboutads.info/choices/ of de EU-website http://www.youronlinechoices.com/ worden gemaakt. Bovendien kunnen cookies worden verwijderd door ze te deactiveren in de browserinstellingen. Houd er rekening mee dat in dit geval niet alle functies van websites kunnen worden gebruikt.

 

Verwijderen van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd of de verwerking ervan beperkt conform de wettelijke bepalingen. De door ons opgeslagen gegevens worden gewist, zodra ze niet meer nodig zijn voor het beoogde doel en er geen wettelijke bewaarplicht bestaat.

Als de gegevens niet worden gewist omdat ze nodig zijn voor andere, wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan worden beperkt. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden opgeslagen.

 

Wijzigingen en updates van het privacyreglement

Op het moment dat dit nodig is, passen wij het privacyreglement aan. Daarom verzoeken wij u zich regelmatig hier over de inhoud ervan te informeren. Mochten de aanpassingen uw medewerking (bijv. toestemming) of andere individuele kennisgeving vereisen, stellen wij u op de hoogte.

 

Diensten en Coaching

Wij verwerken de gegevens van onze klanten en geïnteresseerden of contractuele partners (aangeduid als “klanten”) overeenkomstig art. 6, lid 1, onder b), van de DSGVO om hen onze contractuele of precontractuele diensten te leveren. De verwerkte gegevens, de aard, de omvang en het doel van de verwerking en de noodzaak van de verwerking ervan worden bepaald door de onderliggende contractuele relatie. De verwerkte gegevens omvatten in principe NAW-gegevens van de klanten (bijv. naam, adres, enz.), alsmede contactgegevens (bijv. e-mailadres, telefoon, enz.), contractgegevens (bijv. gebruikte diensten, honoraria, namen van contactpersonen, enz.) en betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, betalingsgeschiedenis enz.).
In het kader van onze dienstverlening kunnen wij ook speciale categorieën gegevens verwerken conform art. 9 lid 1 DSGVO, in het bijzonder informatie over de gezondheid van cliënten, eventueel met betrekking tot hun seksuele geaardheid of seksuele geaardheid, etnische afkomst of religieuze of ideologische overtuigingen. Hiervoor bellen we, indien nodig, met een beroep op art. 6 lid 1 liter a., art. 7, art. 9 lid 2 liter a. DSGVO en anderszins de speciale categorieën gegevens voor gezondheidsdoeleinden te verwerken op basis van artikel 9, lid 2, onder h). DSGVO, § 22 lid 1, punt 1, nr. 1b. BDSG.

De gegevens worden gewist wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor het vervullen van contractuele of wettelijke zorgplichten en voor de afhandeling van eventuele garantie- en vergelijkbare verplichtingen, waarbij de noodzaak van het opslaan van de gegevens om de drie jaar wordt beoordeeld, anders gelden de wettelijke opslagplichten.

 

(Financiële) Administratie en beheer van contacten

Wij verwerken gegevens in het kader van administratieve taken, de organisatie van ons bedrijf, de financiële administratie en de naleving van wettelijke verplichtingen, zoals archivering. Hier verwerken we dezelfde gegevens die we verwerken in het kader van onze contractuele dienstverlening. De basis voor de verwerking is artikel 6, lid 1, onder c). DSGVO, art. 6 lid 1 liter, art. 6 lid 1, onder f). DSGVO. Klanten, geïnteresseerden, zakenpartners en websitebezoekers worden door de verwerking beïnvloed. Het doel en ons belang bij de verwerking ligt in de administratie, de financiële administratie, de kantoororganisatie, de archivering van gegevens d.w.z. taken met het oog op het onderhoud van onze bedrijfsactiviteiten, de uitvoering van onze taken en de levering van onze diensten. Het wissen van de gegevens met betrekking tot de contractuele diensten en communicatie komt overeen met de gegevens die in het kader van deze verwerkingsactiviteiten zijn gespecificeerd

Wij maken gegevens openbaar of geven deze door aan de belastingdienst, belastingadviseurs of belastingcontroleurs.

Bovendien slaan we op basis van onze zakelijke belangen informatie op over leveranciers, organisatoren en andere zakelijke partners, bijvoorbeeld om op een later tijdstip contact op te nemen. Deze gegevens, die voornamelijk betrekking hebben op het bedrijf, worden permanent opgeslagen.

 

Economische analyses en marktonderzoek

Om onze activiteiten economisch te vervolgen, om markttrends en wensen van onze contractuele partners en gebruikers te kunnen herkennen, analyseren wij de beschikbare gegevens over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz. om de meest geschikte oplossingen voor uw behoeften te vinden. Wij verwerken communicatiegegevens, contractgegevens, betalingsgegevens, gebruiksgegevens, metagegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO, waarbij de betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van onze website zijn.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van evaluaties, marketing en marktonderzoek. We kunnen rekening houden met de profielen van de geregistreerde gebruikers met informatie, bijvoorbeeld over hun gebruikte diensten. De analyses dienen om de gebruiksvriendelijkheid te verhogen, ons dienstenaanbod te optimaliseren en de bedrijfsefficiëntie te verbeteren. De analyses dienen ons alleen en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses met samengevatte waarden zijn.

Indien deze analyses of profielen persoonsgebonden zijn, worden ze bij beëindiging door de gebruiker verwijderd of geanonimiseerd, anders na twee jaar na het afsluiten van de overeenkomst. Voor het overige worden de macro-economische analyses en de algemene trendbepalingen zoveel mogelijk anoniem voorbereid.

 

Contactaanvragen

Bij het in contact treden met ons (bijv. via contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media) worden de gegevens van de gebruiker gebruikt om de contactaanvraag te verwerken in overeenstemming met art. 6, lid 1, onder b) DSGVO en artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. De gebruikersgegevens kunnen worden opgeslagen in een klantrelatiebeheersysteem (“CRM-systeem”).

We verwijderen de aanvragen als ze niet langer nodig zijn. Wij controleren de noodzaak om de twee jaar; bovendien zijn de wettelijke archiveringsverplichtingen van toepassing.

 

Hosting en e-mailing

De door ons gebruikte hostingdiensten voor de exploitatie van deze website zijn voor: infrastructuur- en platform, rekencapaciteit, opslagruimte en database, e-mailverzending, beveiliging en technisch onderhoud.

Hier verwerken wij, of onze hostingprovider, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta- en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerden en bezoekers van deze website op basis van onze rechtmatige belangen deze website op efficiënte en veilige wijze te beheren, overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO en art. 28 DSGVO.

Het verzamelen van toegangsgegevens en logbestanden (“Logfiles”)
Wij, of onze hostingprovider, verzamelen gegevens op basis van onze rechtmatige belangen in de zin van art. 6 lid 1 onder f). DSGVO over elke toegang tot de server waarop deze dienst zich bevindt (zogenaamde serverlogbestanden). De toegangsgegevens omvatten de naam van de bezochte website, het bestand, de datum en het tijdstip van toegang, de hoeveelheid overgedragen gegevens, de kennisgeving van succesvolle toegang, het type en de versie van de browser, het besturingssysteem van de gebruiker, de verwijzende URL (de eerder bezochte pagina), het IP-adres en de verzoekende provider. Logbestandgegevens worden om veiligheidsredenen (bijvoorbeeld om misbruik of fraude op te helderen) maximaal 7 dagen lang opgeslagen en vervolgens gewist. Gegevens waarvan de verdere opslag noodzakelijk is voor het bewijs, mogen niet worden gewist totdat het desbetreffende incident definitief is opgehelderd.

 

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google gebruikt cookies. De door cookies gegenereerde informatie over het gebruik van de website door gebruikers wordt over het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google zal deze informatie gebruiken om het bezoek van onze website te evalueren, over de activiteiten op deze website rapporten samen te stellen en om ons andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van deze website en het internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen pseudonieme gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van de gebruiker door Google binnen de lidstaten van de EU of EER wordt ingekort. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort.

Het door de browser van de gebruiker doorgegeven IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in zijn browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Gebruikers kunnen tevens de verwerking van cookies door Google weigeren door het downloaden en installeren van de plugin van de browser via: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Indien wij de gebruikers om hun toestemming vragen (bijvoorbeeld in het kader van een cookie-overeenkomst), is de wettelijke basis voor deze verwerking art. 6 lid 1 sub a. a. van dit artikel. DSGVO. Voor het overige worden de persoonlijke gegevens van de gebruiker verwerkt op basis van onze rechtmatige belangen (d.w.z. interesse in de analyse, optimalisatie werking van onze website in de zin van art. 6 lid 1 liter, onder f. DSGVO)

Indien de gegevens in de VS worden verwerkt, wijzen wij u erop dat Google gecertificeerd is volgens de Privacy Shield Agreement en daarmee de naleving van de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming garandeert (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active)

Meer informatie over het gebruik van de gegevens door Google, de instel- en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/privacy) en in de instellingen voor de weergave van reclame door Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

De persoonlijke gegevens van de gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

 

Online aanwezigheid in sociale media

Wij zijn binnen sociale netwerken en platforms online actief om met klanten, geïnteresseerden en gebruikers te kunnen communiceren en hen over onze diensten te kunnen informeren.

Wij wijzen erop dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico’s voor de gebruikers met zich meebrengen bijvoorbeeld de handhaving van hun rechten. Met betrekking tot de Amerikaanse aanbieders die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield, willen wij erop wijzen dat zij zich er daarmee toe verbinden de EU-normen voor gegevensbescherming na te leven.

Bovendien worden gebruikersgegevens meestal verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen gebruikersprofielen worden aangemaakt op basis van gebruikersgedrag en de daaruit voortvloeiende belangen van gebruikers. De gebruikersprofielen kunnen op hun beurt weer gebruikt worden om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platforms te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de belangen van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden cookies meestal op de computer van de gebruiker opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruiker worden opgeslagen. Bovendien kunnen de gegevens ook onafhankelijk van de door de gebruikers gebruikte apparaten in de gebruikersprofielen worden opgeslagen (met name als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en bij hen zijn ingelogd).

De verwerking van de persoonlijke gegevens van de gebruikers vindt plaats op basis van onze rechtmatige belangen bij effectieve informatieverstrekking aan de gebruikers en communicatie met de gebruikers overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f). DSGVO. Indien de gebruikers door aanbieders van platforms worden verzocht om toestemming te geven voor de bovengenoemde gegevensverwerking, is de wettelijke basis voor de verwerking artikel 6, lid 1, onder a., art. 7 DSGVO.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de respectievelijke verwerkingsprocessen en de opt-out mogelijkheden verwijzen wij naar de volgende gekoppelde informatie van de aanbieders.

Ook bij verzoeken om informatie en het doen gelden van gebruikersrechten wijzen wij erop dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden ingeroepen. Alleen aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie geven.

LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland) – Privacyreglement: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy , Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active.

Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) – Privacyreglement/ Opt-Out: https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

 

Integratie van diensten en inhoud van derden

In het kader van de analyse, optimalisatie en werking van onze website (rechtmatige belangen in de zin van art. 6, lid 1, onder a DSGVO) integreren wij inhoud of diensten van derden, zoals video’s of lettertypen (hierna uniform aangeduid als “inhoud”).

Dit veronderstelt altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker waarnemen, omdat zij zonder het IP-adres niet in staat zouden zijn om de inhoud naar hun browser te sturen. Het IP-adres is daarom vereist voor de presentatie van deze inhoud. Wij doen onze uiterste best om alleen die inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke aanbieders alleen het IP-adres gebruiken om de inhoud af te leveren. Ook derden kunnen zogenaamde pixeltags (onzichtbare grafieken, ook wel “web beacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. Pixeltags kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder andere technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende webpagina’s, bezoektijden en andere informatie over het gebruik van onze website, en worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Google Fonts

We hebben het lettertype (“Google Fonts”) van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ingezet. Volgens Google worden de gegevens van de gebruiker alleen gebruikt voor de weergave van dit lettertype in de browser van de gebruiker. De integratie vindt plaats op basis van onze rechtmatige belangen in een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van de fonts, hun uniforme presentatie en de overweging van mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie. Privacybeleid: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

We hebben de kaarten van de dienst “Google Maps” van de provider Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ingezet. De verwerkte gegevens kunnen IP-adressen en locatiegegevens van gebruikers omvatten zonder hun toestemming (meestal uitgevoerd als onderdeel van de instellingen van hun mobiele apparaten), maar zijn niet beperkt tot deze gegevens. De gegevens kunnen in de VS worden verwerkt. Privacyreglement:https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Xing

Functies en inhoud van Xing (XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Duitsland) zijn in onze website geïntegreerd. Dit gaat bijvoorbeeld g om inhoud zoals foto’s, video’s of teksten en knoppen waarmee gebruikers inhoud van deze online dienst binnen Xing kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het Xing-platform, kan Xing de toegang tot de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacyreglement van Xing:https://privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Linkedin

De functies en inhoud van de LinkedIn-service van LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland, zijn geïntegreerd in onze website. Dit gaat bijvoorbeeld om inhoud zoals afbeeldingen, video’s of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van deze website binnen LinkedIn kunnen delen. Als de gebruikers lid zijn van het platform LinkedIn, kan LinkedIn de oproep van de bovengenoemde inhoud en functies toewijzen aan de profielen van de gebruikers daar. Privacyreglement van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.. LinkedIn is gecertificeerd onder de Privacy Shield Agreement en biedt daarmee een garantie om te voldoen aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active). Privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

Bron (door website beheerder aangepast en vertaald): Datenschutz-Generator.de door RA Dr. Thomas Schwenke

Stand: 20.03.2019